Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie o którym mowa ma zastosowanie do strony internetowej winb.rzeszow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-07-07.
Data aktualizacji oświadczenia: 2024-06-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • załączniki publikowane jako skany dokumentów w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo, pliki publikowane po 23.07.2020 r. są dostępne.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-07.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Zdzislowicz.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba kontaktową jest Tomasz Ruszała biuro@rzeszow.winb.gov.pl lub pod numerem telefonu 17 852 78 29. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

Dojazd do siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie ul. 8-go Marca 5

W odległości ok. 250 metrów od wejścia głównego do Urzędu znajdują się przystanki RTM – Plac Wolności 01, Targowa 01 i Targowa Cmentarz 02:

W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzi jedno ogólnodostępne wejście znajdujące się w budynku przy ul. 8-go Marca 5 i jest wyposażone w podnośnik pionowy do przemieszczania osób ze szczególnymi potrzebami.

Wejście jest dostępne w godzinach pracy urzędu.

Dostępność parkingu

Ze względu na lokalizację siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie, urząd nie posiada parkingu ogólnodostępnego. Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe, płatne. Miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych znajduję się w odległości 40 m od wejścia do budynku.

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy sekretariatu.

Utrudnienia

Bariera architektoniczna w postaci 3 schodów pomiędzy poziomem wejścia głównego do budynku, a poziomem,na którym zlokalizowane są pomieszczenia biurowe urzędu.

Obsługa osób słabosłyszących

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących dostępne są następujące formy komunikacji:

  • kontakt bezpośredni przez osobę przybraną – tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy);
  • kontakt za pośrednictwem tłumacza języka migowego – którego zapewnia Inspektorat,
  • kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@winb.rzeszow.pl;
  • kierowanie korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie: formularz pismo ogólne kierowanego do WINB w Rzeszowie
  • przesyłanie faksów pod numer: 17 862-33-22;

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać poprzez przesłanie pisma drogą elektroniczną na adres biuro@rzeszow.winb.gov.pl lub faksem na numer 17 862-33-22

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243)

Metryka dokumentu

Rozwiń

Autor: Tomasz Ruszała
Stanowisko: Redaktor
Data wytworzenia: 07.07.2020 r.
Data publikacji: 07.07.2020 r.
Wyświetleń: 2789

Lp Data zmiany Autor
1 02.03.2021 r. godz. 10:20 Tomasz Ruszała
2 02.03.2021 r. godz. 10:29 Tomasz Ruszała
3 24.03.2021 r. godz. 10:23 Tomasz Ruszała
4 24.03.2021 r. godz. 10:25 Tomasz Ruszała
5 04.07.2023 r. godz. 14:24 Tomasz Ruszała
6 12.07.2023 r. godz. 10:30 Mirosława Rożek
7 30.01.2024 r. godz. 15:04 Tomasz Ruszała
8 18.06.2024 r. godz. 13:41 Tomasz Ruszała
9 18.06.2024 r. godz. 14:24 Tomasz Ruszała