Kontroli Wyrobów Budowlanych

p.o. Naczelnika Wydziału - mgr inż. Donat Partyka - pok. nr 11, nr telefonu - wew. 21

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.1213), określa zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym, zasady działania organów administracji publicznej w tej dziedzinie.
 Do wyrobów budowlanych objętych normą zharmonizowaną lub wydaną dla niego europejską oceną techniczną mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z dnia 4.4.2011 str.5 ze zm.)

Organami właściwymi w sprawach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym oraz organami wyspecjalizowanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U z 2022 r. poz. 1854) są:

 1. wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego
 2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Do zadań Wydziału Kontroli Wyrobów Budowlanych należy:

 • prowadzenie kontroli planowych i doraźnych wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku;
 • pobieranie próbek wyrobów budowlanych i zlecanie ich badań
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji;
 • orzekanie w drodze decyzji, na wniosek producenta o uznaniu, że dany wyrób jest regionalnym wyrobem budowlanym;
 • wydawanie dla organów celnych opinii o wyrobach budowlanych;
 • przekazywanie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego informacji
  o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym
  i wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach
 • udział w kontrolach prowadzonych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na jego wezwanie;
 • współpraca z innymi organami kontrolnymi;
 • sporządzenie wojewódzkiego rocznego planu kontroli i przedkładanie go do zatwierdzenia Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego;
 • wprowadzanie do planu, zadań wskazanych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
 • sporządzanie sprawozdania z wykonania planu kontroli i przekazanie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

 

Stosownie do postanowień art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) ilekroć w ustawie jest mowa o wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób budowlany, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Nr 305/2011.

Kontrolę wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym właściwy organ wszczyna z urzędu lub na wniosek Prezesa UOKiK.

Kontrole wyrobów budowlanych u producentów, upoważnionych przedstawicieli producentów, importerów i sprzedawców Wydział Kontroli Wyrobów Budowlanych prowadzi, stosując ogólny schemat procedury kontroli, stosownie do art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.).

Tekst ustawy o wyrobach budowlanych, Rozporządzenia nr 305/2011 (CPR) oraz rozporządzeń delegowanych do rozporządzenia nr 305/2011 są udostępnione na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl (Strona główna: Prawo).

Metryka dokumentu

Rozwiń

Autor: Tomasz Ruszała
Stanowisko: Redaktor
Data wytworzenia: 07.07.2020 r.
Data publikacji: 07.07.2020 r.
Wyświetleń: 2573

Lp Data zmiany Autor
1 13.02.2024 r. godz. 13:35 Mirosława Rożek
2 13.02.2024 r. godz. 13:36 Mirosława Rożek
3 22.02.2024 r. godz. 14:16 Mirosława Rożek
4 04.03.2024 r. godz. 08:25 Mirosława Rożek